Regulamin Użytkowania

Umowa licencyjna użytkownika końcowego systemu BLUESMART

 

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2020 r

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („Umowa”).

Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Tobą”) a Fundacją Akcelerator Innowacji („Licencjodawca”) i zawiera ważne postanowienia i warunki dotyczące kwestii, takich jak prawa własności, odszkodowania i odpowiedzialność.

Aby korzystać z oprogramowania (zdefiniowanego poniżej), musisz zaakceptować niniejszą Umowę. Korzystając z Oprogramowania, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na wszystkie warunki, zobowiązania i ograniczenia niniejszej Umowy oraz zgadzasz się, że reguluje to korzystanie z Oprogramowania.

Jeśli nie chcesz podlegać każdemu warunkowi lub warunkowi, nie możesz używać Oprogramowania i musisz odrzucić niniejszą Umowę.

Tło:

Licencjodawca jest właścicielem mobilnej aplikacji znanej jako „Bluesmart” oraz systemu „Blue Low Energy Content Send System  –  BLECSS” („Oprogramowanie).

Chcesz uzyskać licencję na korzystanie z Oprogramowania, w tym na użytkowanie przez Ciebie upoważnionych użytkowników końcowych, a Licencjodawca chce umożliwić Tobie i Twoim użytkownikom końcowym korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

W ZWIĄZKU Z TYM, uwzględniając wzajemne prawa, obowiązki i przesłanki wynikające z niniejszej Umowy oraz wynagrodzenie (których otrzymanie i wystarczalność są niniejszym potwierdzane przez każdą ze stron), strony uzgadniają, co następuje:

Licencja.

Z zastrzeżeniem postanowień i warunków niniejszej Umowy, Licencjodawca niniejszym przyznaje Tobie i Twoim Użytkownikom końcowym (zgodnie z definicją w punkcie 4) osobistą, niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną, ograniczoną licencję na czas obowiązywania niniejszej Umowy („ Licencja ”) do korzystania z Oprogramowania.

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie, a zmiany zaczną obowiązywać, gdy zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej dotyczącej Oprogramowania lub gdy powiadomimy Cię w inny sposób. Możemy również zmienić lub zaprzestać udostępniania Oprogramowania w całości lub w części. Dalsze korzystanie z oprogramowania oznacza, że ​​zgadzasz się na zmiany. Jeśli zmodyfikowane warunki nie są przez Ciebie akceptowane, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Oprogramowania.

Własność 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi sprzedaży oprogramowania użytkownikowi, a ponadto niniejsza Umowa nie przekazuje Państwu, żadnemu Użytkownikowi końcowemu ani żadnej innej stronie trzeciej żadnych praw własności, udziałów ani tytułu do Oprogramowania lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej, innych niż te wyraźnie określone w niniejszej Umowie. W niniejszej Umowie „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie (i) prawa własności wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa dotyczącego znaków towarowych, patentu na wzór lub wzoru przemysłowego, prawa dotyczącego chipów półprzewodnikowych lub masek lub wszelkich innych obowiązujące przepisy ustawowe lub w inny sposób wynikające z prawa lub zasady słuszności w dowolnym miejscu na świecie, w tym między innymi z prawa o tajemnicy handlowej, które mogą zapewniać prawo do utworów, oprogramowania, kodu źródłowego, kodu obiektowego, znaków, pomysłów, wzorów, algorytmów

Dostęp użytkownika końcowego do oprogramowania. Autoryzowani użytkownicy końcowi oprogramowania („Użytkownicy końcowi”) będą mogli uzyskać dostęp do Oprogramowania i korzystać z niego, pobierając je ze sklepu Apple Store lub Google Play oraz poprzez uzyskanie dostępu do systemu BLECSS od Licencjonowany. Instrukcje dotyczące pobierania oprogramowania zostaną przekazane przez Licencjodawcę na żądanie. Ty i Twoi Użytkownicy końcowi jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie warunków sklepu Apple Store lub Google Play.

Opłaty. 

W zamian za uiszczenie opłat Licencjodawca udziela Licencji.

Dopuszczalne użycie. 

Korzystając z oprogramowania, będziesz odpowiedzialny za przestrzeganie przez Ciebie i Twoich Użytkowników końcowych niniejszej Umowy. Jesteś odpowiedzialny za dołożenie uzasadnionych handlowo starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Oprogramowania lub jego wykorzystaniu, oraz niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdym takim nieautoryzowanym dostępie lub użyciu. Jesteś zobowiązany używać Oprogramowanie wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami, w tym wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi prawami, traktatami i przepisami, a także postanowieniami sądów lub ustawami, przepisami, regulaminami lub rozporządzeniami odpowiednich agencji rządowych (łącznie „Obowiązujące przepisy”) oraz niezwłocznie powiadamiaj Licencjodawcę za każdym razem, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszej Umowy przez jakąkolwiek osobę i zapewnij Licencjodawcy pomoc, zgodnie z żądaniem, w celu zatrzymania lub usunięcia takiego naruszenia.

Zakazy. 

Korzystając z Oprogramowania, nie będziesz ani nie zezwolisz żadnemu Użytkownikowi końcowemu ani innej osobie na, bezpośrednie lub pośrednie:

a) udostępnienie Oprogramowanie każdemu lub zezwalać każdemu na dostęp do Oprogramowania innym niż Użytkownicy końcowi objęci licencją na mocy niniejszej Umowy oraz, o ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w pisemnej umowie z Licencjodawcą, nie będzie udzielać licencji, udzielać podlicencji, sprzedawać, odsprzedawać, publikować, ponownie publikować cedować, rozpowszechniać, wynajmować, dzierżawić, dzielić na czas, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Oprogramowania w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie.
b) Użytkowanie Oprogramowania w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu:
i. niedozwolonym w Licencji, w tym w celach innych niż Cel,
ii. które są sprzeczne i ułatwiają naruszenie lub naruszają jakiekolwiek Obowiązujące Prawo, lub
iii. wydobywania, zbierania lub przechowania danych osobowych osób bez ich wyraźnej zgody lub z wykorzystanie eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych innych osób bez ich wyraźnej zgody,
c) w inny sposób narusza prawa lub pomaga innym w naruszeniu praw Licencjodawcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej; takie naruszenia, w tym naruszenie praw autorskich, naruszenie prywatności, naruszenie znaków towarowych i zniesławienie, lub oprogramowanie, materiały lub informacje, w przypadku gdy taka działalność stanowi przestępstwo, lub w inny sposób angażowanie się lub pomaganie innym w popełnieniu przestępstwa, w tym szerzeniu nienawiści, piramidy finansowe, nieuprawnione użycie komputera, wyrządzenie szkody w związku z danymi, oszustwo, nieprzyzwoitość i pornografia oraz pornografia dziecięca,
d) zmieniać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować, tłumaczyć lub w inny sposób próbować wyodrębnić kod źródłowy z Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, ani też tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu lub pracach zawierających znaczną część Oprogramowania,
e) tworzyć lub instalować kopie Oprogramowania przekraczające maksymalną liczbę dozwoloną w niniejszej Umowie,
f) wyłączyć lub obejść jakąkolwiek kontrolę dostępu lub powiązany proces lub procedurę ustanowioną w odniesieniu do Oprogramowania lub usunąć wszelkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje o prawach własności lub etykiety na lub w Oprogramowaniu lub dowolnej jego części,
g) usuwać wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych zastrzeżeniach lub prawach własności intelektualnej lub etykietach na lub w Oprogramowaniu lub jakiejkolwiek części, kopii lub raporcie wygenerowanym z tego lub z nich,
h) skanować lub sondować inny system komputerowy, utrudniać lub omijać procedury identyfikacji komputera lub angażować się w nieautoryzowane włamanie na komputer lub sieć bez wyraźnej zgody właścicieli takich systemów komputerowych,
i) uzyskiwać dostęp do Oprogramowania w celu
i. tworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi lub
ii. kopiowania jakichkolwiek funkcji, funkcji lub grafiki Oprogramowania
j) fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować jakimikolwiek protokołami lub identyfikatorami używanymi w jakimkolwiek systemie lub protokole w taki sposób, aby ukryć pochodzenie jakichkolwiek danych przesyłanych za pomocą Oprogramowania.

Zakończenie.

Niniejsza Umowa oraz Licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy może zostać rozwiązane lub zawieszone przez Licencjodawcę natychmiast i bez wypowiedzenia, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem drugiej stronie. Po rozwiązaniu umowy użytkownik i użytkownicy końcowi muszą natychmiast zaprzestać korzystania z oprogramowania. Jakiekolwiek wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na prawa Licencjodawcy wynikające z niniejszej Umowy.

Prawa własności.

Oprogramowanie i powiązane treści – wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) do Oprogramowania (oraz wszelkiej dokumentacji, treści lub innych materiałów dostarczonych za jego pośrednictwem lub z nim) są i zawsze będą w pełni przysługujące Licencjodawcy, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszej Umowie.

Opinie klientów – od czasu do czasu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy użytkownik lub użytkownicy końcowi mogą przekazywać Licencjodawcy komentarze, sugestie, pomysły i wrażenia dotyczące Oprogramowania, jego funkcjonalności lub projektu (łącznie „Informacje zwrotne”). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ujawniając takie Informacje zwrotne Licencjodawcy, uznaje się, że przypisałeś to samo Licencjodawcy i zrzekłeś się wszelkich osobistych praw osobistych do tego samego lub tego samego, a także będziesz wymagać od swoich Użytkowników końcowych, aby zrobili to samo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możliwość korzystania z Oprogramowania stanowi dobry i wystarczający sposób na wniesienie wkładu, poprzez Opinie lub w inny sposób, w projektowanie, ulepszanie lub funkcjonalność Oprogramowania.

Twoje dane i udostępniane treści – Licencjodawca nie rości sobie praw własności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z wszelkimi informacjami, materiałami, danymi wprowadzonymi lub wprowadzonymi do Oprogramowania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych lub w ich imieniu (łącznie „Twoje Dane”). Wszelkie prawa, tytuły i udziały (w tym prawa własności intelektualnej) do Twoich Danych będą przez cały czas w pełni przysługujące Tobie. Niniejszym udzielasz Licencjodawcy osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji w okresie obowiązywania niniejszej Umowy na wykorzystywanie Twoich Danych do przeprowadzania analizy danych w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby. Licencjobiorca ponosi wyłączna odpowiedzialność za treści udostępniana za pomocą Oprogramowania.

Prywatność – przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje Dane mogą zawierać dane osobowe chronione przez Obowiązujące Przepisy i, w związku z nimi Ty (i Licencjodawca, w zakresie, w jakim jakiekolwiek Twoje Dane są dostarczane Licencjodawcy) będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących praw w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania takich danych osobowych zawartych w Twoich Danych oraz Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie przez niego z Oprogramowania i jego Użytkowników końcowych może w całości lub w części wykorzystywać publiczny Internet i sieci stron trzecich do przesyłania komunikatów, które mogą być przechwytywane przez inne strony lub przechowywane, buforowane , kierowane, przekazywane lub odbierane w jurysdykcjach poza Kanadą lub Stanami Zjednoczonymi.

Brak gwarancji.

Oprogramowanie jest dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne”, a warunki, oświadczenia i gwarancje wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.  Licencjodawca wyraźnie zrzeka się wszelkich warunków, gwarancji i oświadczeń, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowe, w tym dorozumiane warunki, gwarancje lub oświadczenia dotyczące jakości, postępowania, wydajności, niezawodności, dostępności, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, niezależnie od tego, czy wynikają one z handlu, obrotu, wykonywania, prawa , słusznie, na mocy ustawy lub w jakikolwiek inny sposób, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Odpowiedzialność.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Licencjodawca nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób, w tym (bez ograniczeń) utraty produkcji, utraty lub korupcji do danych, utraty zysków lub umów, utraty działalności, utraty zarządzania lub czasu działania oraz utraty wartości firmy lub przewidywanych oszczędności, nawet jeśli Fundacja Akcelerator Innowacji została powiadomiona o takiej możliwości lub mogła przewidzieć takie Roszczenia, oraz łączna odpowiedzialność Licencjodawcy za bezpośrednie szkody w związku z niniejszą Umową będzie ograniczona do wysokości opłat uiszczonych przez Licencjodawcę na rzecz Licencjodawcy za miesiąc poprzedzający Roszczenie.

Termin „roszczenie” oznacza wszelkie zobowiązania, działania, postępowania, roszczenia, żądania, straty, szkody i koszty, w tym uzasadnione opłaty prawne i wydatki na prawnika i własnego klienta.

Ogólne ograniczenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z Oprogramowania przez Ciebie i Twoich Użytkowników końcowych będzie wykorzystywane, w całości lub w części, przez sieć osób trzecich w zakresie przesyłania komunikatów i treści, które to transmisje mogą być przechwytywane przez inne strony lub przechowywane, buforowane, kierowane, przesyłane lub odbierane. Licencjodawca nie może zagwarantować żadnego minimalnego poziomu w zakresie faktycznej wydajności, szybkości, niezawodności, dostępności, użytkowania lub spójności w oparciu o czynniki zależne od Internetu.

Słownik.

Cesje itp. – Niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jej podstawie (w tym Licencji) nie mogą być przenoszone przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, ale mogą być przenoszone bez Twojej zgody przez Licencjodawcę na (i) spółkę dominującą lub zależną , (ii) jednostka przejmująca całość lub zasadniczo całość jej aktywów; (iii) następca w wyniku fuzji lub fuzji. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszą sekcję będą nieważne.

Całość umowy – niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie oświadczenia, umowy, oświadczenia i porozumienia, zarówno ustne, jak i pisemne, bez wpływu na ważność lub wykonalność jakiejkolwiek oddzielnej umowy pisemnej między Ty i Licencjodawca. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, żadna ze stron nie polegała na żadnych oświadczeniach ani gwarancjach, które nie zostały zawarte w niniejszej Umowie.

Brak zrzeczenia się – żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za zrzeczone przez jakąkolwiek czynność lub zgodę ze strony Licencjodawcy, a takie zrzeczenie się może być dokonane wyłącznie na podstawie pisemnego dokumentu podpisanego przez upoważnionego urzędnika Licencjodawcy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek innych postanowień lub tego samego postanowienia przy innej okazji.

Powiadomienia – wszelkie powiadomienia, zgody, zrzeczenia się, zatwierdzenia, upoważnienia lub inne komunikaty, które mają być dostarczone w związku z niniejszą Umową, muszą mieć formę pisemną.

Jurysdykcja i prawo właściwe. 

Niniejsza Umowa będzie interpretowana i będzie podlegać prawu Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym tam przepisom prawu, bez odniesienia do zasad kolizyjnych. Strony zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzula salwatoryjna  

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakakolwiek jej część będzie lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie unieważnia ani nie czyni niewykonalnym całej Umowy, ale raczej całą Umowę należy interpretować tak, jakby poszczególne nieważne lub niewykonalne postanowienia lub ich części, a także prawa i obowiązki stron będą odpowiednio interpretowane i egzekwowane, a nieważne lub niewykonalne postanowienia lub części zostaną zmodyfikowane tak, aby były ograniczone i egzekwowane w możliwie najszerszym zakresie.